ChoinkaPodDrzwi.pl

Regulamin

Regulamin sklepu choinkapoddrzwi.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym choinkapoddrzwi.pl prowadzony jest przez spółkę Tradon sp. z o.o. ul. Duńska 11 , 54-427 Wrocław, zarejestrowany pod numerem KRS 0000645488, NIP 8943088225, REGON 36580467800000, adres poczty elektronicznej: kontakt@choinkapoddrzwi.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 71 700 04 70

 

§1. DEFINICJE

  1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://choinkapoddrzwi.pl prowadzony jest przez spółkę Tradon sp. z o.o.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  4. Formularz zamówienia– dostępny w Witrynie internetowej formularz, umożliwiający złożenie zamówienia
  5. Tradon – Tradon sp. z o.o. – ul. Duńska 11  , 54-427 Wrocław, zarejestrowany pod numerem KRS 0000645488, NIP 8943088225, REGON 36580467800000
  6. Towar – asortyment Sklepu.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Towar, jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu choinkapoddrzwi.pl , drogą e-mailową pod adresem:kontakt@choinkapoddrzwi.pl  oraz telefonicznie pod numerem: +48  71 700 04 70.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają VAT.
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to Towaru prawidłowo zamówionego przez Klienta.
 6. Tradon zastrzega sobie możliwość wprowadzenia rabatów o warunkach których poinformuje Użytkowników w treści Sklepu.
 7. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Tradon zastrzega, że zdjęcia choinek znajdujące się na stronie mają charakter poglądowy i ze względu na fakt, że choinka jest wytworem natury, mogą nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistego wyglądu Towaru.

§3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych.
 2. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3. Do realizacji zamówienia konieczne jest wskazanie przez Użytkownika daty dostarczenia towaru do odbiorcy.
 4. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami Regulaminu, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny.
 5. Wszystkie Towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zamówiony Towar nie będzie dostępny, sprzedający skontaktuje się z Klientem (telefon, e-mail), nie później niż w terminie 2 dni od momentu stwierdzenia braku towaru,  w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

§4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za zakupiony Towar można zapłacić wybierając dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Sklepie poprzez płatność elektroniczną on – line.
 2. Płatność elektroniczna (on-line)- zapłata na stronach Sklepu za pośrednictwem firmy Przelewy24 W ramach tego typu płatności można płacić kartą kredytową lub płatniczą albo dokonać płatności przelewem elektronicznym. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka Towaru przez Sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.
 3. Towar jest wysyłany po wpłynięciu środków na konto.

§5. DOSTARCZENIE TOWARU

 1. Miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy wskazane przez Klienta.
 2. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera. Dostawa Towaru do odbiorcy następuje w dniu wskazanym przez Użytkownika w czasie składania zamówienia. Tradon zastrzega, że czas dostawy może ulec niewielkim zmianom do 3 dni roboczych w stostunku do terminu zamówienia.
 3. W celu uniknięcia nieporozumień, zaleca się, by Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, wskazanym jest by Klient sporządził wraz z kurierem/listonoszem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep.
 4. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru do klienta,  zapłacona kwota za Towar ulega zwrotowi do klienta.
 5. Tradon zastrzega, że w przypadku wystąpienia niemożności dostarczenia Towaru do klienta nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Tradon odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez konsumenta towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz 827).
 2. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
 3. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt odesłania Towaru.
 4. Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do sklepu podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
 5. Zwrotu należy dokonać na adres salonu podany w przesyłce z otrzymanym towarem.

§7. REKLAMACJE

 1. Klient jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres – na koszt Sklepu – reklamowanego produktu. Tradon sp. z o.o. ma 14 dni roboczych na odpowiedź na pisemną reklamację. Sprzedający odpowiada kupującemu na zgłoszoną reklamację na adres e-mail spod którego otrzymał reklamację lub/i na adres wysyłki towaru i/lub telefonicznie.
 2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji lub w zamówieniu w przypadku braku Konta.
 3. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.
 4. W przypadku uznania, koszty składanych reklamacji ponosi Sklep.
 5. Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni.

 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W wyniku złożenia zamówienia przez Klienta Tradon uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży Towaru i kontaktu z Klientem, w tym w celu informacji o ofercie, promocjach, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Sklep. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Tradon nie udostępni danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ze Sklepem e-mailem na adres:  kontakt@choinkapoddrzwi.pl
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Sklep zapewnia Klientom których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 5. Szczegóły dotyczące zarządzania danymi osobowymi klientów opisane są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Tradon oraz Klienta umowy sprzedaży.
 3. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Tradon przysługuje prawo zmiany Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Tradon a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Strony dołożą starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 7. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie internetowej stanowią własność firmy Tradon. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych lub innych bez zgody właścicieli.
 8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego( Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.